GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor bovenschoolse zaken heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op grond van de Wet Medezeggenschap voor verschillende beleidskwesties informatie-, instemmings- en/of adviesrecht. Daarmee is de GMR een gesprekspartner van het College van Bestuur van SIKO, van de Raad van Toezicht en tevens een schakel naar de MR’en van de verschillende scholen van SIKO.

Van iedere school (gekoppeld aan een brinnummer) van SIKO is één personeelslid en één ouder afgevaardigd in deze GMR. Afgekort spreekt men van PGMR- en OGMR-leden. In sommige gevallen heeft de PGMR op grond van de Wet Medezeggenschap instemmingsrecht, in andere gevallen de OGMR, soms heeft de gehele GMR  instemmingsrecht of adviesrecht. Tot april 2019 telt de GMR 20 leden, namens 10 deelnemende scholen. Vanaf 1 april, na de overname van de Vlaardingse school Avonturijn, telt de GMR 22 leden. 

In het vergaderjaar 2018-2019 zijn een startbijeenkomst en vijf vergaderingen gepland. Hieronder leest u korte verslagen van deze vergadering.

 GMR-startbijeenkomst van dinsdag 11 september 2018 

Locatie: Palet Holy, Vlaardingen 

1. Besluiten en actuele ontwikkelingen: Besluit n.a.v. de motie over Schoolzwemmen in SchiedamVan de 14 aanwezige GMR-leden van Schiedamse scholen is een meerderheid tegen schoolzwemmen. Het Werving- en selectiebeleid: de GMR vraagt SIKO om inzicht in de beleidswijzigingen in dit beleidsstuk. Voorgenomen besluit m.b.t. Avonturijn: GMR formuleert en stuurt vragen aan CvB van SIKO over het proces en de inhoud. 

2. Vergaderoverzicht GMR en praktische afspreken: De GMR zal navragen bij het CvB van SIKO of de GMR-punten over de Klachtenregeling zijn verwerkt? Ook zal navraag worden gedaan over de verhuizing van SIKO: aanleiding en financiële consequenties? GMR-voorzitterschap wisseling is komende vergadering aan de orde, evenals toekomstige vorm GMR. De GMR-leden worden verdeeld over 3 werkgroepen: Onderwijs, Personeelszaken en Bedrijfsvoering.   

3. Mogelijke modellen voor GMR: Binnen de GMR zijn twee modellen besproken: Een model met aparte vergaderingen voor 3 werkgroepen en (minder frequent) een plenaire GMR-vergadering voor besluitvorming. Een ander model gaat uit van halvering van het aantal leden, waarbij er aandacht moet zijn voor de verhouding oudergeleding-personeelsgeleding, een gefaseerd wisselmodel van leden en de verkiezing van leden. Het besluit om één van de modellen uit te proberen wordt op korte termijn, mogelijk in oktober 2018, genomen.  Invoering per start volgend schooljaar, evaluatie na een jaar. De twee MR’en van Palet Centrum en Palet Holy kunnen dit jaar elk twee leden sturen naar de GMR, waarbij wel het stemrecht dit jaar blijft liggen bij de twee huidige leden. 

 

GMR-vergadering dinsdag 2 oktober 2018

1.  Besluiten en actuele ontwikkelingen: De GMR adviseert positief over het Wervings- en selectiebeleid van SIKO.  De GMR stemt in met het Activiteiten jaarplan gebaseerd op de Strategische kalender. SIKO wil graag een centrale administratie en heeft de GMR hierover ingelicht.  De GMR adviseert positief op de voorgestelde Planning en Controlecyclus, mits de terminologie wordt aangepast. De Klachtenregeling staat op de sites. Een GMR-lid is betrokken bij de werving van een tweede vertrouwenspersoon.  De GMR gaat akkoord met de vakantieregeling 2019-2020. De GMR stemt in met het voorstel om het proces m.b.t. Avonturijn te vervolgen.  

2. Vergaderoverzicht GMR en praktische afspraken: Een delegatie uit de werkgroep Bedrijfsvoering van de GMR zal mee denken over de nieuwe opzet van de begroting. Enkele GMR-leden zullen met SIKO en de kwartiermaker meedenken over de overname van Avonturijn.  De Wisseling GMR-voorzitterschap wordt onder de aandacht gebracht.

 

GMR-vergadering dinsdag 11 december 2018  

1.  Besluiten en actuele ontwikkelingen: De GMR adviseert positief over het Overplaatsingsbeleid van SIKO.  Een delegatie vanuit de werkgroep Onderwijs van de GMR gaat naar het gesprek met de Inspectie namens de GMR. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid voor het versturen van mail namens de GMR.  

2. Vergaderoverzicht GMR en praktische afspraken: De werkgroep Bedrijfsvoering van de GMR zal in januari opnieuw meekijken met SIKO naar de nieuwe opzet van de begroting.  Enkele GMR-leden zullen ook in januari met de kwartiermaker overleg hebben over de overname van Avonturijn.  Wisseling GMR-voorzitterschap wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. De RvT zal mogelijk in februari 2019 worden uitgenodigd om kennis te maken met de GMR. De GMR zet het werken in de 3 werkgroepen voort en in april 2019 wordt besloten of we wel of niet het aantal leden van de GMR willen halveren of meer met werkgroepen willen werken. 

 

GMR-vergadering dinsdag 5 februari 2019

1. Besluiten: De GMR heeft unaniem ingestemd met het voorstel om Avonturijn over te nemen. De PGMR heeft ingestemd met de voortzetting van het proces gericht op de inrichting van een Centrale administratie binnen SIKO. De GMR adviseert positief over de Jaarbegroting 2019 van SIKO en de Kaderbrief. 

2. Actuele ontwikkelingen: De GMR heeft een nieuwe voorzitter per schooljaar 2019-2020. Er wordt gezocht naar een nieuwe secretaris vanuit de PGMR. Het gesprek met de Inspectie door een delegatie van de GMR is positief ervaren. 

 

Komende GMR-vergaderingen:

Dinsdag 9 april 2019, 20:00 uur, lokatie Palet Holy, Vlaardingen

Dinsdag 18 juni 2019, 20:00 uur, lokatie Palet Holy, Vlaardingen