Klachtenregeling

De kwaliteit van het onderwijs staat bij alle SIKO scholen voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en waarden speelt daarin een grote rol. Het contact tussen ouders en school is belangrijk. Wij stellen het dan ook op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons toekomt.

Ondanks deze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind. U kunt dit in de eerste instantie het beste met de leerkracht van uw kind bespreken. Een enkele keer lukt het niet om samen met de leerkracht tot een oplossing te komen. Indien dit het geval is, kunt u bij de directeur terecht.

Wanneer het niet lukt om uw klacht naar voldoening op te lossen, kan de schooldirecteur u adviseren hoe u het beste kunt handelen en u eventueel doorverwijzen naar de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon.

INTERNE CONTACTPERSOON

U kunt een afspraak maken voor een gesprek met de interne contactpersoon. De interne contactpersoon is een medewerker op school die opgeleid is in het omgaan met klachten. De interne contactpersoon zal niet zelf bemiddelen bij de klacht, maar adviseert en helpt u bij wat u het beste met de klacht kunt doen.

De interne contactpersoon kan contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon of kan u helpen om dit contact te leggen.

DE VERTROUWENSPERSOON

Wanneer de aard van de klacht dusdanig ernstig is, kunt u zich rechtstreeks of via de directeur of de interne contactpersoon, wenden tot de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is geen medewerker van SIKO en opereert onafhankelijk van de school en het bestuur. Hij/zij kan ouders begeleiden met het op schrift stellen van de klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is (bv. in geval van mishandeling of seksuele intimidatie), zal de vertrouwenspersoon dit adviseren en u daarbij begeleiden. Indien wenselijk kan de vertrouwenspersoon met ouders en de school een bemiddelaar zoeken.

DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE (GCBO)

De scholen zijn aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie (Bijzonder Onderwijs). Klachten waar ouders en school niet samen uit komen, kunnen aan hen worden voorgelegd. Dikwijls gebeurt dit op advies of door bemiddeling van de vertrouwenspersoon.

DE VERTROUWENSINSPECTEURS

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

MELDINGSPLICHT

Leerkrachten en directie zijn verplicht vermoeden van strafbare feiten waaronder het vermoeden van seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie te melden aan het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van strafbare feiten op dit gebied in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

Link klachtenregeling

NAMEN EN ADRESSEN

De naam van de interne contactpersoon is te vinden in de schoolgids en op de website van iedere school.

Externe vertrouwenspersoon:
Angela Groen-Vendrig
e-mail: evp@cedgroep.nl
telefoon 010 407 15 99.

Vertrouwensinspecteur:
Inspectie van het Onderwijs
telefoon 0900 111 31 11