Kwaliteit maak je samen!

SIKO werkt samen met partners om ervoor te zorgen dat leerlingen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis de beste leraren krijgen. Leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, leraren die kinderen kunnen ‘lezen’ en willen horen wat ze te zeggen hebben, leraren die samenwerken en samen leren met andere leraren om onderwijs te maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenskunstenaars. We brengen actuele kennis en expertise samen om leraren op te leiden.

 

Convenant Samen Opleiden

SIKO vormt samen met zes collega-basisschoolbesturen in Rotterdam e.o. (RVKO, Floréo, de Groeiling, Laurentiusstichting, SKOP en WSKO) en Thomas More Hogeschool een partnerschap: de Thomas More Opleidingsschool (TMO).  Dit convenant is uniek in Nederland. Binnen het convenant professionaliseren leerkrachten en studenten zich, wat ten goede komt voor de leerling. Voor alle studenten is een stageplaats/leerwerkplek gegarandeerd en is de kwaliteit geborgd.


Met goede begeleiding, intervisie, klassenbezoeken en coachende gesprekken door schoolopleiders wil SIKO het beste uit haar studenten halen. Studenten kunnen deelnemen aan alle activiteiten die in- en rond de school plaatsvinden en aan bijeenkomsten die worden georganiseerd door het bestuur. 


SIKO en de Thomas More Hogeschool werken ook samen aan de inhoudelijke invulling van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en de professionalisering van leerkrachten. Voor meer informatie klik hier

 
SIKO opleidingsscholen
Elke SIKO school is een Thomas More opleidingsschool. Middels het Kwaliteitskader TMO (een ontwikkel- en evaluatie-instrument) worden van de opleidingsscholen de ontwikkelingen in kaart gebracht via kwaliteitsindicatoren. Tevens geeft het kwaliteitskader richting om de eigen ambitie t.a.v. Samen Opleiden, Samen Professionaliseren en Samen Onderzoeken vorm te geven. Deze ontwikkelingsgerichte benadering past binnen de ontwikkeling van Samen Opleiden in het Educatief Partnerschap met TMO en geeft scholen de ruimte om zich door te ontwikkelen op één of meerdere aspecten van het kwaliteitskader. BOSS-traject Hogeschool Rotterdam SIKO is in het kader van het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. In dit programma participeren ruim 90 basisscholen in Rotterdam en omgeving. Het doel van het thema Samen Opleiden, is het samenbrengen van de verschillende ideeën, wensen en verwachtingen van alle betrokkenen en het samen opbouwen van een gedeelde visie op samen opleiden, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in het opleidingsprogramma van praktijk en theorie en de synergie van de partners. Op die manier wordt gewerkt aan de gezamenlijke toekomstbestendige opleiding en professionalisering van bekwame aanstaande, startende en ervaren leerkrachten in een grootstedelijke context.

MBO-opleidingen

SIKO werkt samen met SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven om mbo studenten goede praktijkopleidingen te bieden. SIKO is  een erkend leerbedrijf.

BOSS traject Hogeschool Rotterdam

SIKO is in het kader van het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. In dit programma participeren ruim 90 basisscholen in Rotterdam en omgeving. Het doel van het thema Samen Opleiden, is het samenbrengen van de verschillende ideeën, wensen en verwachtingen van alle betrokkenen en het samen opbouwen van een gedeelde visie op samen opleiden, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in het opleidingsprogramma van praktijk en theorie en de synergie van de partners. Op die manier werken we samen aan het toekomstbestendig opleiden en professionaliseren van bekwame aanstaande, startende en ervaren leerkrachten in een grootstedelijke context.

Bovenschools schoolopleider

SIKO heeft naast een gecertificeerde schoolopleider op elke SIKO school een bovenschools schoolopleider aangesteld die zich gedurende het schooljaar bezighoudt met o.a.

 • Gewenste scholing inventariseren en realiseren. Is lid van de Kerngroep TMH en de Commissie Personeel van SIKO.
 • Alle lopende stage gerelateerde zaken.
 • Intervisiebijeenkomsten houden met schoolopleiders en verschillende studenten. 
 • Toezicht houden op het gezamenlijk Beroeps Praktijk Beleidsplan en daarnaast contact houden met SBB voor de erkenningen van de scholen.
 • Het volgen van vorderingen van studenten en Lio studenten binnen SIKO.
 • Studenten plaatsen en de begeleiding monitoren op de verschillende SIKO scholen.
 • Contacten onderhouden met onze convenantpartner Pabo ‘Thomas More’ en andere partners zoals SBB, het ROC Zadkine, Albeda en Hogeschool Rotterdam.

 

Schoolopleider

Alle gecertificeerde schoolopleiders houden zich gedurende het schooljaar bezig met de volgende taken:

 • Aanspreekpunt studenten en mentoren binnen de scholen.
 • Bezoekt studenten in lessituaties en geeft hier feedback op, waar mogelijk i.s.m. de pabo-opleider.
 • Coachen en monitoren van studenten en (startende) leerkrachten. 
 • Onderhouden van contact met de bovenschools schoolopleider. 
 • Samen met andere schoolopleiders professionaliseren op het onderwerp ‘coachen op complexe vaardigheden’. 
 • Organiseren van intervisiemomenten met studenten binnen de school.
 • Aanwezig bij overlegmomenten bovenschools en van Thomas More hogeschool.
 • Voert m.b.v. van het kwaliteitskader start- en evaluatiegesprekken met pabo-opleider TMH, directie en bovenschools schoolopleider.
 • Houdt administratie bij zoals o.a. de SIKO toestemmingsformulieren en stageplein.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nadine van der Hoeven. Zij is op maandag en dinsdag te bereiken via e-mail nadinevanderhoeven@siko.nl of bel 010 - 426 48 30