Klachtenregeling

INTRODUCTIE
De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en waarden spelen daarin een grote rol. Het contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Wij stellen het dan ook op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons toekomt.

Ondanks deze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind. U kunt dit in de eerste instantie het beste met de leerkracht van uw kind bespreken. Een enkele keer lukt het niet om gezamenlijk met de leerkracht tot een oplossing te komen. Indien dit het geval is, kunt u bij de directeur terecht. De schooldirecteur kan in principe hetzelfde doen; hij of zij kan u adviseren hoe u het beste kunt handelen en u eventueel doorverwijzen naar een schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon.

DE SCHOOLCONTACTPERSOON

Ook kunt u of uw kind een afspraak maken voor een gesprek met de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is iemand van het team, die geschoold is in het omgaan met klachten. Deze persoon zal niet zelf bemiddelen bij de klacht, maar zal u adviseren en helpen bij wat u het beste met de klacht kunt doen.

De schoolcontactpersoon kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon of kan u helpen dat contact te leggen.

DE VERTROUWENSPERSOON

Wanneer de aard van de klacht dusdanig ernstig is, kunt u zich, rechtstreeks of via de directeur of de schoolcontactpersoon, wenden tot de vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk van de school of het bestuur en is ook niet een medewerker van SIKO. Zij kan ouders begeleiden met het op schrift stellen van uw klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is (bv. in geval van mishandeling of seksuele intimidatie), zal zij dit aan u adviseren en u daarbij begeleiden. Indien wenselijk kan zij met de ouders en de school een bemiddelaar zoeken.

DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE (GCBO)

De scholen zijn aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie (Bijzonder Onderwijs). Klachten waar ouders en school niet samen uit komen, kunnen aan hen worden voorgelegd. Dikwijls gebeurt dit op advies of door bemiddeling van de vertrouwenspersoon.

DE VERTROUWENSINSPECTEURS

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.

MELDINGSPLICHT

Leerkrachten en directie zijn verplicht vermoeden van strafbare feiten waaronder het vermoeden van seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie te melden aan het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van strafbare feiten op dit gebied in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

Link klachtenregeling
Link reglement

NAMEN EN ADRESSEN

Schoolcontactpersoon:
De naam van de schoolcontactpersoon is te vinden in de schoolgids van de school.

Vertrouwenspersonen:

Angela Groen-Vendrig
010-4071993
a.groen@cedgroep.nl

en

dhr. Jeroen Meijboom:
j.meijboom@cedgroep.nl 

Vertrouwensinspecteur:
Inspectie van het Onderwijs:
Telefoon: 0900-1113111