Privacy

Binnen SIKO hebben we een privacyreglement voor leerlingen. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Ook hebben we een privacyreglement voor medewerkers

Binnen SIKO gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).

Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens, of een diagnose als dyslexie of ADHD.    
 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de school van uw kind onderdeel uitmaakt van Stichting SIKO, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.   

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.    

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Om beeldmateriaal te mogen gebruiken is er specifieke toestemming nodig van betrokkenen. Onze scholen vragen ouders om schriftelijke toestemming.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de directie van de school. Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het delen van foto’s en video’s op de schoolsite.   

Al uw vragen en opmerkingen over privacy kunt u mailen naar de functionaris gegevensbescherming via fg@siko.nl