Klachtenregeling

Heeft u een probleem of klacht? Blijf er niet mee zitten! 

De kwaliteit van het onderwijs staat bij alle SIKO scholen voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Goed contact tussen ouders en de school vinden we belangrijk. Het kan echter gebeuren dat u een probleem ervaart in de gang van zaken rondom uw kind. In onze klachtenregeling is beschreven welke stappen u kunt nemen. 

Bespreek uw probleem of klacht op school 

Wij kunnen leren van uw klacht en komen graag samen met u tot een goede oplossing. We vragen u om een probleem of klacht te bespreken met de betreffende medewerker en/of met de directeur van de school.  

Interne vertrouwenspersoon 

U kunt advies vragen aan de interne vertrouwenspersoon op school. Dit is een medewerker die is opgeleid in het omgaan met klachten. De interne vertrouwenspersoon bemiddelt niet zelf bij de klacht, maar luistert en geeft advies over mogelijke vervolgstappen. U vindt de contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon in de schoolgids en/of op de website van de school. 

College van bestuur 

Wanneer het niet lukt om samen met de medewerker of directeur tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur van SIKO. Stuur een e-mail naar info@siko.nl  

De externe vertrouwenspersoon 

U kunt bij een klacht ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is geen medewerker van SIKO en werkt onafhankelijk van de school en het bestuur. De vertrouwenspersoon geeft advies en bemiddelt bij vervolgstappen. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval van mishandeling of seksuele intimidatie, zal de vertrouwenspersoon u hierbij adviseren en begeleiden. De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn: 

Angela Groen-Vendrig
e-mail: evp@cedgroep.nl
telefoon: 010 407 15 99 

Landelijke geschillencommissie 

Wanneer u met het college van bestuur van SIKO niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waarbij SIKO is aangesloten.  

Vertrouwensinspecteur 

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen. 

Vertrouwensinspecteur, Inspectie van het Onderwijs
telefoon 0900 111 31 11

Meldingsplicht 

Leerkrachten en directie zijn verplicht om een vermoeden van strafbare feiten waaronder seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie te melden aan het bestuur van SIKO. We zijn wettelijk verplicht om bij het vermoeden van deze strafbare feiten een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.